สถานการณ์และสภาพปัญหา

ปัญหาหลักที่ชนเผ่าเผชิญ

ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงในปัจจุบันการที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่ได้ลดจำนวนลงอย่างมากและบางชนิดในพื้นที่ก็ไม่มีแล้วนั้นทำให้บริบทการประกอบพิธีอันเป็นความรู้หนึ่งที่ชาวมละบริใช้จัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติได้ขาดหายไปจากบริบททางสังคมพร้อมๆกับการสูญเสียความรู้ในการจัดการสังคมของผู้คนด้วย