วิถีชีวิตและเศรษฐกิจ

วิถีชีวิต

มละบริ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายปรับตัวไปกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เคลื่อนย้ายไปตามแหล่งอาหารและฤดูกาลด้วยความชำนาญพิเศษ มีภาษาพูดเป็นของตนเอง การสืบทอดภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้การใช้ชีวิตและเอาตัวรอด การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งในแง่ของอาหาร สมุนไพร และเครื่องใช้ต่างๆ จะได้รับผ่านการเรียนรู้และรักษาไว้โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติสืบต่อกันมา


เศรษฐกิจ

ปัจจุบันมละบริมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งตามโครงการพัฒนาวิถีชีวิตมละบริของภาครัฐ โดยการให้มละบริตั้งถิ่นฐานถาวร การทำเกษตรและใช้แรงงานรับจ้าง เป็นการดำรงชีพด้วยการเกษตรที่ผ่านการเรียนรู้จากการใช้แรงงานรับจ้าง แต่่ยังขาดความมั่นคงในที่ดินทำกิน